دفتر شرکت ساتین پروتئین یارامهام :

تهران خیابان پاسداران  نگارستان٤ پلاك٢٨  ورودی غربی   واحد ١٤ طبقه ٤ جنوبی
كدپستی: ١٦٦٤٦٣٣٤٣٩

 دفتر مرکزی :

٢٢٨٧٩٦١٠-٠٢١

٢٢٨٧٩٦٢٠-٠٢١

٢٢٨٧٩٦٣٠-٠٢١

٢٢٨٧٩٦٤٠-٠٢١

موبایل ها :

09914407001 – 09914407002 – 09914407003

 دفتر بازار: 

55169318 – 55594032  (021)

suprimtuna@gmail.com

whatsapp
telegram
linkedin
Instagram